Απουσίες – Δικαιολόγηση

(ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.∆.104/1979, Π.∆. 485/1983, Π.∆ 185/1990, ΥΠΕΠΘ  Γ2/6849/11-12-1998, Αριθ.Πρωτ. 4845/Γ2/15-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ, ΦΕΚ 1047/2013 – Αριθ. Υ.Α. 54105/Γ2)
-Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται ο κηδεµόνας του. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο για να ενηµερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τµήµατος.
-Όταν ο µαθητής συµπληρώσει 30 απουσίες, ο κηδεµόνας ενηµερώνεται εγγράφως από το σχολείο.
-Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται σε δέκα εργάσιµες ηµέρες το πολύ από την επιστροφή του
µαθητή στο σχολείο.
-Ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει µέχρι δύο συνεχόµενων ηµερών απουσίες κάθε φορά και συνολικά όλο το χρόνο µέχρι 10 ηµέρες.
-Αν ο µαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας περισσότερο από δύο ηµέρες τότε για τη δικαιολόγηση των
απουσιών του χρειάζεται βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
-Ο µαθητής µπορεί να πραγµατοποιήσει µέχρι 114 απουσίες από τις οποίες τουλάχιστον οι 64 πρέπει να
είναι δικαιολογηµένες .
-Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων της ηµέρας άδεια απουσίας σε µαθητή, για σοβαρούς λόγους, δίνεται
από τη διεύθυνση µετά από συνεννόηση µε τους γονείς οι οποίοι παραλαµβάνουν το µαθητή και
δικαιολογούν τις απουσίες µε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Χαρακτηρισµός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση µαθητών

Π.∆. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)
1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται µε πράξη του Συλλόγου των
διδασκόντων καθηγητών την ηµέρα που λήγουν τα µαθήµατα ως επαρκής ή ανεπαρκής, µε βάση το σύνολο
των απουσιών που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό µε την ετήσια
προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
(α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή, που σηµειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει
τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγµατοποίησής τους.
(β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες
οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια. Κατ` εξαίρεση, ο
Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε Σχολείου µε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την
προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα  (50)  είναι δικαιολογηµένες και οφείλονται σε
ασθένεια, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται
στην προκειµένη περίπτωση η επίδοση του µαθητή, όταν ο γενικός µέσος όρος της προφορικής
βαθµολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισµα των Μ.Ο. των δύο τετραµηνιαίων βαθµών στο
Λύκειο, διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκόµενων µαθηµάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσµιωτάτη.
3. Οι µαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
4.  Οι  µαθητές,  των  οποίων  η  φοίτηση  χαρακτηρίζεται  ανεπαρκής,  είναι  υποχρεωµένοι  να
επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.