Απουσίες – Δικαιολόγηση

(ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Π.?.104/1979, Π.?. 485/1983, Π.? 185/1990, ΥΠΕΠΘ  Γ2/6849/11-12-1998, Αριθ.Πρωτ. 4845/Γ2/15-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ, ΦΕΚ 1047/2013 – Αριθ. Υ.Α. 54105/Γ2)
-Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του ?αθητή ευθύνεται ο κηδε?όνας του. Ο κηδε?όνας κάθε ?αθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο για να ενη?ερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τ?ή?ατος.
-Όταν ο ?αθητής συ?πληρώσει 30 απουσίες, ο κηδε?όνας ενη?ερώνεται εγγράφως από το σχολείο.
-Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται σε δέκα εργάσι?ες η?έρες το πολύ από την επιστροφή του
?αθητή στο σχολείο.
-Ο κηδε?όνας ?πορεί να δικαιολογήσει ?έχρι δύο συνεχό?ενων η?ερών απουσίες κάθε φορά και συνολικά όλο το χρόνο ?έχρι 10 η?έρες.
-Αν ο ?αθητής απουσιάσει για λόγους υγείας περισσότερο από δύο η?έρες τότε για τη δικαιολόγηση των
απουσιών του χρειάζεται βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή δη?όσιου νοσηλευτικού ιδρύ?ατος.
-Ο ?αθητής ?πορεί να πραγ?ατοποιήσει ?έχρι 114 απουσίες από τις οποίες τουλάχιστον οι 64 πρέπει να
είναι δικαιολογη?ένες .
-Κατά τη διάρκεια των ?αθη?άτων της η?έρας άδεια απουσίας σε ?αθητή, για σοβαρούς λόγους, δίνεται
από τη διεύθυνση ?ετά από συνεννόηση ?ε τους γονείς οι οποίοι παραλα?βάνουν το ?αθητή και
δικαιολογούν τις απουσίες ?ε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Χαρακτηρισ?ός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση ?αθητών

Π.?. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)
1. Η φοίτηση όλων των ?αθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται ?ε πράξη του Συλλόγου των
διδασκόντων καθηγητών την η?έρα που λήγουν τα ?αθή?ατα ως επαρκής ή ανεπαρκής, ?ε βάση το σύνολο
των απουσιών που ση?ειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασ?ό ?ε την ετήσια
προφορική επίδοση σε όλα τα ?αθή?ατα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
(α) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή, που ση?ειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει
τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγ?ατοποίησής τους.
(β) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες
οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια. Κατ` εξαίρεση, ο
Σύλλογος των ?ιδασκόντων κάθε Σχολείου ?ε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση ?αθητή που ση?είωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την
προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα  (50)  είναι δικαιολογη?ένες και οφείλονται σε
ασθένεια, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. ?ς ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται
στην προκει?ένη περίπτωση η επίδοση του ?αθητή, όταν ο γενικός ?έσος όρος της προφορικής
βαθ?ολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισ?α των Μ.Ο. των δύο τετρα?ηνιαίων βαθ?ών στο
Λύκειο, διαιρού?ενο ?ε τον αριθ?ό των διδασκό?ενων ?αθη?άτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσ?ιωτάτη.
3. Οι ?αθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
4.  Οι  ?αθητές,  των  οποίων  η  φοίτηση  χαρακτηρίζεται  ανεπαρκής,  είναι  υποχρεω?ένοι  να
επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.