Ιστορία του σχολείου

Το 3ο Γενικό Λύκειο Χίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία τη πόλης της Χίου, λειτουργεί από το 1933 ως Γυμνάσιο Αρρένων Χίου, με Διευθυντή τον Γεώργιο Μαδιά, του οποίου η δεκαεξαετής θητεία συνέπεσε με την δικτατορία του Μεταξά, τη Γερμανική κατοχή και τα πρώτα χρόνια του Εμφυλίου πολέμου. Το Σχολείο, στα μαύρα χρόνια του ελληνοιταλικού πολέμου, της Γερμανικής κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου θρήνησε πολλά θύματα, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Το «Γυμνάσιο Αρρένων Χίου» μετεξελίχθηκε κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το Γεώργιο Παπανδρέου σε Λύκειο Αρρένων Χίου.
Η ίδρυση περισσότερων του ενός δευτεροβάθμιων σχολείων αρρένων στην πόλη οδηγεί στη μετονομασία του σε « Α? Γυμνάσιο Αρρένων Χίου », το οποίο θα διατηρήσει τη μορφή αυτή μέχρι τους πρώτους μήνες της δικτατορίας των Συνταγματαρχών, οπότε και τα δευτεροβάθμια σχολεία αρρένων της πόλης θα ενοποιηθούν και πάλι σχηματίζοντας το Γυμνάσιο Αρρένων Χίου.

Στο Σχολείο αυτό υπηρέτησαν ως Διευθυντές ονόματα που τίμησαν με την παρουσία και το έργο τους στον τομέα του ( Κων. Κρεατσάς, Ιωάννης Παπαλάς, Παντελής Μαυρογιώργης).

Το 1976, το σχολείο θα ονομαστεί «Λύκειο Αρρένων Χίου» και το 1979, έτος ίδρυσης των μικτών Λυκείων, σε 1ο Λύκειο Χίου.

Στα 1994 η χίος αποκτά το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, το οποίο είναι η μεταλλαγή του 1ου Λυκείου Χίου, αλλά η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1999 καταργεί τον θεσμό αυτό και από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί με τον τίτλο «3ο Γενικό Λύκειο Χίου».

Το 3ο Γενικό Λύκειο Χίου αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας μακράς εκπαιδευτικής εξέλιξης που άρχισε από το ιστορικό κτήριο της Σχολής της Χίου, που συνεχίστηκε με την ένταξη του νησιού στον εθνικό κορμό και εξελίσσεται μέχρι σήμερα: το Γυμνάσιο Χίου, το Α? Γυμνάσιο Αρρένων Χίου, το 1ο Λύκειο Χίου, το 3ο Γενικό Λύκειο Χίου.

Το αρχειακό υλικό του σχολείου περικλείει ιστορικούς θησαυρούς που αποτυπώνουν τα εκπαιδευτικά καθέκαστα της Χίου, όπως αυτά διαδραματίστηκαν στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων. Απανθίζοντας ελάχιστα κείμενα μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για την εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους, της θέσης και τις αρμοδιότητες των καθηγητών σε μία συγκεντρωτική οργάνωση και λειτουργία του Γυμνασίου πριν από το Β? Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μεταξική δικτατορία εγγράφει στις τάξεις της Ε.Ο.Ν. και τους χιώτες μαθητές του Α? Γυμνασίου Αρρένων, το 1938.

Πέρα από τις τυπικές διοικητικές και διαχειριστικές αποφάσεις την αρμοδιότητα των οποίων ανέθετε η Πολιτεία σε ένα Σύλλογο Διδασκόντων ( αλλαγή διόρθωση επωνύμων ή πρόταση μαθητών για υποτροφία ή καταγραφή των εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων, απαγορεύει στους διδάσκοντες να πολιτικολογούν. Η επιβολή ποινών «διά ανάρμοστον συμπεριφοράν» μονοπωλεί τα βιβλία Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή της ποινής?λόγω βασιλικών γάμων!

Ακόμα και η πολιτειακή μεταβολή του 1935 που σηματοδοτείται με την επιστροφή του Γεώργιου Β? γνωστοποιείται και στα σχολεία της Χίου με νομαρχιακή εγκύκλιο.

Κοντολογίς, μέσα από τέτοιους ιστορικούς θησαυρούς αναδύονται εποχές περασμένες που συναντώνται με μνήμες και με προφορικές αποτυπώσεις γεγονότων σε σχολικές τάξεις και σε σχολικά γραφεία.